Kontinuálne vzdelávanie pedagogických pracovníkov sa stalo súčasťou ich celoživotného vzdelávania. Druhy kontinuálneho vzdelávania si vyberajú podľa svojich cieľov a na základe splnenia požiadaviek, ktoré určuje zákon 317/2009 a jeho novely. Pedagogickí pracovníci majú aktuálne možnosť absolvovať adaptačné, aktualizačné, inovačné, špecializačné a funkčné vzdelávanie.

 

Firma GLOBAL CONTRACT, s.r.o. je jedným z poskytovateľov inovačného vzdelávania, má akreditovaných niekoľko vzdelávacích programov, všetky je možné absolvovať ako kurzy alebo skúšky profesionálnych kompetencií.

 

Pedagogický zamestnanec sa môže prihlásiť na kontinuálne vzdelávanie alebo skúšky profesionálnych kompetencií, ak spĺňa podmienky stanovené zákonom. Zákon ukladá, že na kontinuálne vzdelávanie musí pedagogický zamestnanec

 • splniť kvalifikačné požiadavky s príslušným požadovaným stupňom vzdelania
 • absolvovať minimálne šesť mesiacov pedagogickej činnosti

 

Pri  overení profesijných kompetencií sú podmienky:

 • splniť kvalifikačné požiadavky s príslušným požadovaným stupňom vzdelania
 • absolvovať minimálne  tri roky pedagogickej činnosti

Úspešné overenie profesijných kompetencií sa považuje za absolvovanie príslušného programu kontinuálneho vzdelávania.

 

Prihlasovanie na obe formy sa vykonáva vypísaním prihlášky, ktorá sa nachádza na stránke www.globalcontract.sk. Prihlášku potvrdzuje riaditeľ školy, ktorý svojim podpisom potvrdzuje pravdivosť údajov, oprávnenosť zúčastniť sa tohto vzdelávania na základe kvalifikácie a zároveň dáva súhlas na zvyšovanie profesijných kompetencií.

 

Zvyšovanie profesijných kompetencií dáva pedagogickým pracovníkom možnosť získať kredity, ktoré im umožni zvýšenie platu alebo účasť na kvalifikačnej skúške.

PODMIENKY ZARADENIA DO KURZU ALEBO NA SKÚŠKY OVERENIA PROFESIJNÝCH KOMPETENCIÍ

Pedagogickí zamestnanci, ktorí chcú získať kredity, musia absolvovať vzdelávanie alebo skúšky odbornej spôsobilosti.

 

PODMIENKY PRIJATIA NA KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE:

 1. splnenie kvalifikačných požiadaviek s príslušným požadovaným stupňom vzdelania

učiteľ prvého stupňa  ZŠ:

– Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

učiteľ druhého stupňa ZŠ:

– Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

učiteľ strednej školy:

– Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

majster odbornej výchovy:

– Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

– Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

– Úplné stredné odborné vzdelanie

 

Upozornenie: študijné odbory musia zodpovedať vyhláške pre príslušné kategórie pedagogických zamestnancov

(Vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov)

 

 1. absolvovanie minimálne šesť mesiacov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti

Upozornenie: pedagogická prax musí byť v oblasti kvalifikácie pedagogického zamestnanca

(ZÁKON 390/2011 z 21. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony)

PODMIENKY ABSOLVOVANIA OVERENIA PROFESIJNÝCH KOMPETENCIÍ:

 1. splnenie kvalifikačných požiadaviek s príslušným požadovaným stupňom vzdelania

učiteľ prvého stupňa  ZŠ:

– Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

učiteľ druhého stupňa ZŠ:

– Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

učiteľ strednej školy:

– Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

majster odbornej výchovy:

– Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

– Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

– Úplné stredné odborné vzdelanie

 

Upozornenie: študijné odbory musia zodpovedať vyhláške pre príslušné kategórie pedagogických zamestnancov

 

(Vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov)

 

 1. absolvovanie minimálne tri roky pedagogickej činnosti

Úspešné overenie profesijných kompetencií sa považuje za absolvovanie príslušného programu kontinuálneho vzdelávania.

 

Upozornenie: pedagogická prax musí byť v oblasti kvalifikácie pedagogického zamestnanca

 

(ZÁKON 390/2011 z 21. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, § 35 odsek 10)

 

FAQ – Najčastejšie kladené otázky

 

Kontinuálne vzdelávanie pre pedagogických pracovníkov je v praxi zavedené dlhšie obdobie, keďže prechádza legislatívnymi zmenami, niekedy spôsobuje problémy pri orientácii či sa pedagogický pracovník môže zúčastniť vzdelávania, aké vzdelávanie si vybrať, koľko kreditov získa apod. Jedným z druhov kontinuálneho vzdelávania je inovačné vzdelávanie.Otázky k inovačnému vzdelávaniu sa pokúsime zodpovedať a priniesť kúsok svetla pre všetkých, ktorí sa o tento spôsob zvyšovania profesijných kompetencií zaujímajú.

Kto sa môže prihlásiť na vzdelávanie?

Na kontinuálne vzdelávanie alebo skúšky profesionálnych kompetencií sa môže prihlásiť pedagogický zamestnanec, ak spĺňa podmienky stanovené zákonom. Zákon ukladá, že na kontinuálne vzdelávanie musí pedagogický zamestnanec

 • splniť kvalifikačné požiadavky s príslušným požadovaným stupňom vzdelania
 • absolvovať minimálne šesť mesiacov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti.

 

Pri  overení profesijných kompetencií sú podmienky:

 • splniť kvalifikačné požiadavky s príslušným požadovaným stupňom vzdelania
 • absolvovať minimálne tri roky pedagogickej činnosti vo svojej oblasti